• تاییدیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان
  • تاییدیه متالورژی رازی برای کابل 25*3 تخت
  • تاییدیه متالورژی رازی برای کابل 16*3 تخت